PuntNet

tekst, advies en ondersteuning

Algemene leveringsvoorwaarden

Artikel 1 Algemeen

 

 1. PuntNet wordt hierna genoemd de leverancier. Degene die met PuntNet de overeenkomst aangaat, wordt hierna genoemd de opdrachtgever.
 2. Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten tussen leverancier en opdrachtgever, ook als er door leverancier derden ingeschakeld worden.

 

Artikel 2 Geheimhouding

 

 1. De leverancier verplicht zich tot geheimhouding van die gegevens van de opdrachtgever die ze in het kader van de opdracht heeft gekregen, waarvan zij weet of kan aannemen dat ze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhouding geldt ook na beëindiging van de opdracht.

 

Artikel 3 Offerte, offertekosten en kostensoorten

 

 1. In de offerte, de opdrachtbevestiging en de factuur wordt onderscheid gemaakt tussen honorarium, reiskosten, verblijfkosten, andere materiële kosten en kosten van derden.
 2. Voor het opstellen van een offerte moet zoveel mogelijk bekend zijn over:
 • de aard en omvang van de opdracht en eventuele bijkomende werkzaamheden;
 • het gebruiksdoel van de bijdrage of dienst, de publicatievorm en verdere specificaties vanuit de opdrachtgever;
 • het geldende honorarium met de vermelding van eventueel meer/minderwerk;
 • wie de opdrachtgever is en voor wiens rekening het werk wordt uitgevoerd;
 • in welke vorm medewerking, materialen of gegevens van de opdrachtgever nodig zijn en binnen welke termijn deze worden aangeleverd;
 • oe kosten van derden worden gefactureerd en betaald;
 • de wijze waarop het eindproduct of de dienst wordt geleverd;
 • aan wie de tekst wordt voorgelegd voor akkoord, voorafgaand aan publicatie;
 • de uiterste aanlevertermijnen en de ruimte voor de herziening;
 • wie de levering accordeert en binnen welke termijn goedkeuring wordt verleend;
 1. Aan het doen van een beknopt voorstel en aan een oriënterend gesprek zijn geen kosten verbonden. Als het gaat om een uitgewerkt voorstel dat min of meer een werkplan bevat, of als het maken van een offerte meer dan twee uur werk vraagt, dan kunnen aan die werkzaamheden kosten worden verbonden. Dit wordt vooraf overeengekomen.
 2. De ideeën in de offerte en de toelichting daarop blijven eigendom van de leverancier. Ongeoorloofd gebruik ervan betekent een schadeplichtige inbreuk op grond van artikel 162, zesde boek van het BW. Voor zover een idee bovendien auteursrechtelijk is beschermd, wordt bij inbreuk op dit auteursrecht een extra schadevergoeding gevorderd.
 3. Elke offerte is vrijblijvend en geldt voor dertig dagen tenzij anders vermeldt.
 4. Als de offerte een termijn van levering bevat, dan geldt deze termijn vanaf de datum dat de opdracht wordt verstrekt. Als een offerte voor een spoedopdracht wordt uitgebracht en de opdracht wordt niet per omgaande verstrekt, kan dit gevolgen hebben voor de leveringstermijn.
 5. Tarieven in offertes zijn exclusief btw, het btw-nummer van PuntNet is NL1680 69 210 B01.
 6. Leverancier kan niet aan een offerte worden gehouden als de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 

Artikel 4 Opdracht en opdrachtbevestiging

 

 1. Een opdracht kan mondeling, telefonisch, schriftelijk of op een andere wijze worden gegeven. Bij mondelinge, telefonische en andere kort geformuleerde opdrachten zijn dezelfde voorwaarden van toepassing als bij de soortgelijke voorlaatste opdracht, tenzij anders overeengekomen. Als er geen sprake is van een vergelijkbare voorgaande opdracht, dan gelden deze algemene leveringsvoorwaarden en de condities waarop de leverancier gebruikelijk levert, waaronder de gebruikelijke tarieven.
 2. Kosten van derden zullen vooraf in een raming worden opgenomen en bij substantiële afwijkingen uitsluitend na goedkeuring van opdrachtgever worden aangegaan.
 3. Kosten van derden worden rechtstreeks aan opdrachtgever berekend. Facturen van derden worden gericht aan opdrachtgever en door opdrachtgever direct aan derden betaald. De leverancier treedt hier uitsluitend op als bemiddelaar en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diensten en leveringen van derden.

 

Artikel 5 Kwaliteit

 

 1. De leverancier verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen en in overeenstemming met de opdracht en de toelichting daarop. Als het werk uit een tekst of vertaling bestaat, wordt deze geschreven in goed Nederlands of in goed Engels en in de voorkeurspelling, tenzij vooraf een andere spelling is overeengekomen.
 2. Bestaat de opdracht uit coachingswerkzaamheden dan levert de coachee vooraf de benodigde informatie voor een goede probleemanalyse. De leverancier beoordeelt of de uitkomst van deze analyse aansluit bij de eigen expertise en verwijst coachee desnoods naar derden. In geval van coachingswerkzaamheden verzorgt de leverancier naast de probleemanalyse, de sessies en feedback een naslagwerk ter ondersteuning.
 3. De opdrachtgever zorgt ervoor dat leverancier alle informatie en ondersteuning krijgt waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat ze van belang kan zijn voor het goed uitvoeren van de dienst.

 

Artikel 6 Vrijwaring

 

 1. De opdrachtgever aanvaardt de aansprakelijkheid die voortvloeit uit de geleverde bijdragen en diensten. Hij vrijwaart de leverancier tegen iedere aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving voor onjuistheden of onzorgvuldigheden, tenzij er sprake is van opzet, grove schuld of ernstige nalatigheid van de kant van de leverancier.
 2. De opdrachtgever vrijwaart de leverancier tegen iedere aansprakelijkheid als gevolg van weglatingen, toevoegingen of andere niet-goedgekeurde wijzigingen in het geleverde materiaal.

 

Artikel 7 Concepttekst en eenmalige herziening

 

 1. Eenmaal een eenvoudige herziening van de concepttekst maakt deel uit van de offerte, tenzij leverancier en opdrachtgever expliciet anders overeenkomen. Een ingrijpende herziening, meerdere herzieningen of wijzigingen van de oorspronkelijke opdracht zijn niet inbegrepen en worden apart in rekening gebracht, tenzij hierover vooraf andere afspraken zijn gemaakt.

 

Artikel 8 Tussentijdse wijziging van de opdracht

 

 1. Wanneer een opdracht na het verstrekken van de opdrachtbevestiging wordt gewijzigd, is er sprake van een aanvullende opdracht. Hiervoor wordt desgewenst een aanvullende offerte gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, met dien verstande dat extra uren tegen het overeengekomen tarief in rekening worden gebracht.

 

Artikel 9 Auteursrecht

 

 1. De opdrachtgever krijgt door betaling van het overeengekomen honorarium het recht tot eenmalige publicatie van het geleverde werk. Het auteursrecht over dit werk blijft bij de leverancier. Als de opdrachtgever (delen van) het geleverde werk opnieuw wenst te publiceren, dan dient de opdrachtgever hierover vooraf contact op te nemen met de leverancier. Honoraria voor herpublicatie bedragen maximaal 20% van het oorspronkelijke honorarium. Een en ander tenzij anders overeengekomen.

 

Artikel 10 Levering en eerste gebruiksrecht

 

 1. Zolang de opdracht niet tot tevredenheid is afgewikkeld en/of nog niet (geheel) is betaald, blijven alle rechten bij de leverancier.
 2. Indien als gevolg van gewijzigde omstandigheden bij de opdrachtgever de opdracht wordt gewijzigd, uitgesteld of ingetrokken, dan is de leverancier niet verplicht teksten die nog niet gereed zijn te leveren. Zij heeft echter wel recht op betaling voor de verrichte arbeid en op een schadevergoeding voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht.
 3. Is voor de uitvoering van de overeenkomst een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever de leverancier schriftelijk in gebreke te stellen. Er dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om de overeenkomst alsnog uit te voeren.

 

Artikel 12 Betaling

 

 1. Tenzij anders overeengekomen zal er als volgt gefactureerd worden:
  – 50% voor aanvang van de werkzaamheden,
  – 50% bij levering van het eindproduct.
 2. Betalingsverplichting geldt vanaf het moment van facturatie, ongeacht het moment van levering, gebruik of publicatie. De betalingsverplichting geldt ook bij niet gebruik van de geleverde prestatie.
 3. De betalingstermijn is 14 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van de betalingstermijn staat het de leverancier vrij om zonder nadere ingebrekestelling derden te belasten met incassomaatregelen. Bij omvangrijke opdrachten is eenmaal per maand betaling verschuldigd naar rato van het geleverde of verrichte werk.
 4. Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van 30 euro, alles exclusief omzetbelasting.

 

Artikel 13 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 

 1. Leverancier mag de opdracht of de overeenkomst ontbinden als de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt. Ook als de leverancier na het sluiten van de overeenkomst kennis krijgt van omstandigheden die goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, of als door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van leverancier kan worden verlangd dat zij de opdracht tegen de overeengekomen condities zal nakomen.
 2. Leverancier kan verder de overeenkomst ontbinden als zich omstandigheden voordoen waardoor nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van leverancier kan worden verlangd.
 3. Als de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van leverancier op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Als leverancier de overeenkomst opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. In het geval dat leverancier de overeenkomst opschort of ontbindt, is zij hiervoor en hieruit voortvloeiend geen schadevergoeding verschuldigd. Is de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar, bijvoorbeeld doordat verplichtingen jegens leverancier niet worden nagekomen, heeft leverancier recht op vergoeding van de schade, waaronder directe en indirecte kosten.

Artikel 14 Overmacht

 

 1. Leverancier is niet aan de overeenkomst gehouden als zij daartoe gehinderd wordt door overmacht. Onder overmacht wordt hier verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken waarop leverancier geen invloed kan uitoefenen, waardoor leverancier niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 2. Leverancier en opdrachtgever zullen bij overmacht in overleg treden over de termijn van mogelijke hervatting van de opdracht, danwel verdere afwikkeling van de overeenkomst.
 3. Werkzaamheden die op het moment van het intreden van overmacht zijn uitgevoerd zullen separaat worden gefactureerd. De nog niet uitgevoerde werkzaamheden zullen, afhankelijk van artikel 14.2 worden afgehandeld.

 

Artikel 15 Geschillen

 

 1. Het Nederlandse recht is van toepassing. Bij geschillen wordt eerst geprobeerd een minnelijke schikking te bereiken. Als dit niet tot een bevredigende oplossing leidt, is de rechter in het gebied van de leverancier of zijn gemachtigde de aangewezen geschillenrechter.

 

Schuiven naar boven